Condicions generals

Les presents condicions generals regulen l’ús i accés al lloc web o servei d’Internet que Andrés Sainz Vidal i Bladimiro Haro Moreno, sota el nom comercial Sainz & Haro Advocats, amb domicili profesional carrer La Riera, 25, Principal 2ª de Mataro (Barcelona), Col·legiats al Ilustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i de Mataró, posen a disposició dels usuaris a través de l’adreça www.sainzharo.com direcció “IP”.

L’ús del lloc web per part de qualsevol usuari comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que consten permanentment exposats en el web, sota la versió publicada i vigent en cada moment. A aquest efecte es recomana a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions exposades a les pàgines web cada vegada que accedeixi a les mateixes, així com la necessitat de recarregar en cada moment els continguts que es trobin en la memòria cau del propi ordinador de l’usuari a l’objecte de rebre una informació plenament actualitzada.
Tot això sense perjudici de les condicions específiques que regulin cada un dels productes i serveis la contractació dels quals resulti accessible a través de les pàgines web.

Objecte

El lloc web té per objecte principal informar sobre les activitats del despatx profesiona Sainz i Haro Advocats, els seus productes i serveis, facilitant la possibilitat d’obtenir un servei de correu electrònic a la xarxa internet i, per a aquells clients dels Serveis de Sainz i Haro Advocats a Distancia de l’entitat, possibilitar la realització de consultes, transaccions i operativa diària a Sainz i Haro Advocats en general.

Condicions d’utilització per a l’usuari

L’usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui atemptar contra el respecte a la dignitat humana i a principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infantesa. Així mateix queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com, incomplir qualsevol requisit de connexió.
Sainz i Haro Advocats es reserva el dret a excloure l’usuari del servei sense previ avís, i a adoptar quantes mesures consideri oportunes en cada moment, a fi d’evitar les conductes i activitats indicades.

Propietat Intel·lectual o Industrial

S’adverteix expressament que tots els elements del lloc web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial. El contingut, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicatius, eines, pàgines, marques, noms comercials, logotips, i gràfics, inclòs el copyright, són propietat, han estat cedits o objecte de llicència, a favor de Sainz i Haro Advocats per la qual cosa, l’autoria i el dret d’explotació en tots els seus termes i modalitats es troben protegits per les lleis mercantils i penals vigents, la infracció del qual, al marge de les responsabilitats pecuniàries corresponents, constitueix una activitat il·lícita o delictiva.
Per tot això, l’usuari haurà d’abstenir-se d’efectuar la reproducció, adaptació, combinació o integració en altres aplicacions, arranjaments o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts accessibles a través del web, llevat autorització expressa del Sainz i Haro Advocats, i fins i tot en aquest cas, s’abstindrà d’efectuar-ho a través de procediments diferents dels especificats i previstos a través del propi web per als usuaris, qui en cap cas podran dur a terme cap descàrrega, impressió còpia, o trasllat del contingut a qualsevol suport, amb alteració o modificació dels continguts facilitats, de tal manera que, difereixi, ometi, afegeixi, modifiqui, o suposi contradicció amb relació als missatges o informacions exposades i subministrades a través del web, en la manera en la qual aquests consten en el sistema i als registres informàtics del Sainz i Haro Advocats.
Sainz i Haro Advocats no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol dret o propietat relacionats amb el propi web, els serveis o els continguts.
Aquells llocs web que estableixin hiperenllaços (“hyperlinks”) amb les pàgines del Sainz i Haro Advocats hauran d’abstenir-se de reproduir les esmentades pàgines, així com d’associar directament l’enllaç amb relació a qualsevol altra pàgina del Portal diferent de la d’inici (“home page”). Igualment, hauran d’abstenir-se d’utilitzar signe distintiu, nom comercial, rètol, informacions o qualsevol altre contingut propi del Portal, llevat la indicació que formi part del propi enllaç (“link”). En cap cas es podrà donar a entendre ni declarar-se que Sainz & Haro Advocats ha autoritzat, intervé, assumeix, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina en la que figuri l’hiperenllaç, ni tan sols que admeti la pròpia inclusió d’aquest, llevat autorització expressa.

Política de Privacitat

L’usuari a través de les diferents àrees que formen part del lloc web pot visitar, obtenir informació, manejar una sèrie d’aplicatius o eines i contractar serveis. L’accés al servei específic de Zona Clients queda restringit als clients que hagin prèviament subscrit l’esmentada operativa amb Sainz i Haro Advocats i ostentin els elements d’identificació i claus necessaris a l’efecte. Els esmentats clients, prèvia identificació i sense necessitat de registrar les seves dades personals, podran dur a terme una gran quantitat d’operacions o adquisició de productes i serveis en temps real, de forma extraordinàriament senzilla.
Quantes dades poguessin ser facilitades per part dels usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat. Tant l’entitat responsable dels fitxers com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament i les entitats als qui els hagin estat comunicats, a l’emparament de l’autorització conferida per l’usuari, es troben sotmesos al més estricte secret professional, comprometent-se expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, malament ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, ja a nivell extern com en el marc de la pròpia estructura i personal dependent, hagut compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs als quals estan exposats, provinguin aquests de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix es garanteix el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres, que acompleixen els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa en cada moment vigent.
Tot això i això no obstant, l’usuari ha de ser conscient i se li adverteix expressament de que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Finalment s’adverteix a l’usuari que les pàgines web de Sainz & Haro Advocats poden facilitar l’accés mitjançant enllaços (links) a diferents llocs web corresponent a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes a Sainz i Haro Advocats. Amb aixó, Sainz i Haro Advocats no serà responsable amb relació al registre en els esmentats llocs webs de les dades personals per part de l’usuari.

Responsabilitat

Sainz i Haro Advocats no garanteix a l’usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d’informació o qualsevol dels diferents serveis oferts a través del mateix. En conseqüència, Sainz i Haro Advocats i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, mal funcionament, i en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que escapen del control de Sainz i Haro Advocats o els proveïdors, o provingui d’una actuació dolosa o culposa de l’usuari, o força major. Sainz i Haro Advocats tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat dels continguts facilitats a través del web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. L’esmentada informació s’ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no han de presumir-se en tot cas infal·libles, havent en el seu cas de ser contrastats amb altres fonts, previ adoptar qualsevol estat d’opinió o decisió per part de l’usuari. Quantes opinions, mesures, o actuacions d’inversió o de qualsevol altre tipus siguin adoptades per l’usuari, ho seran del seu exclusiu compte i risc.

Sainz i Haro Advocats no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l’usuari dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l’accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d’informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació a un usuari concret o en general.
Llevat que s’estableixi expressament el contrari en cada cas, Sainz i Haro Advocats no intervé, participa, ni assumeix cap garantia amb relació als serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant hiperenlaces o marcs publicitaris.
Sainz i Haro Advocats no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguin causar-se als equips dels usuaris per possibles virus informàtics contraidos per l’usuari a causa de la seva navegació pel lloc web o per qualsevol altres derivats de la seva navegació. L’usuari haurà d’observar totes les normes, condicions i mesures que s’especifiquen i determinen al propi lloc web, sota l’apartat assenyalat corresponent a la “Seguretat”.