A Sainz i Haro Advocats tenim totes les eines per ajudar-te, assessorar-te i defensar-te en matèries Laborals, Civils, Penals i Mercantils. Disposem d’un equip d’advocats professionals especialitzats en cadascuna d’aquestes àrees, amb el que sempre tindràs una resposta qualificada en l’àmbit que necessitis. D’aquesta manera podem assegurar-te que t’oferirem un servei integral, professional i ajustat a les teves necessitats.

Dret Laboral

En matèria de dret laboral tenim una àmplia experiència que et assegurarà l’assessorament necessari en tot tipus de casos que succeeixin a la teva empresa.

 1. Contractació Laboral
  • Assessorament en relació amb la formalització de contractes de treball.
  • Modalitats i clàusules contractuals.
  • Condicions de treball.
  • Estructura salarial i retribucions: sistema de retribució variable.
  • Mobilitat geogràfica i funcional.
  • Modificacions substancials de les condicions de treball.
  • Jornada, vacances, etc.Resolució de contractes laborals: adequació de la formalització de les extincions contractuals a distància de l’empresa i defensa jurídica en els processos judicials que es puguin plantejar davant la jurisdicció social.
  • Procediments de revisió de l’empresa en relació amb el compliment de les obligacions que estableix la normativa vigent en matèria laboral, de Seguretat Social i de Prevenció de Riscos Laborals (auditories laborals).
 2. Alts càrrecs i directius
  • Contractes laborals d’alta direcció: elaboració de pactes segons les necessitats de l’empresa.
  • Clàusules de blindatge i no competència, preveient els seus límits i viabilitat, d’acord amb la Llei i l’entorn de mercat.
  • Cessament dels directius de la societat: cessament i extincions de contractes, procediments legals i pràctics, solucions i pactes.
 3. Elaboració i comprovació de liquidacions i liquidacions
 4. Faltes i sancions (règim disciplinari)
 5. Conciliacions laborals
 6. Mobbing o Assetjament Laboral
 7. Procediments davant els Jutjats Socials
  • Procediments d’acomiadament: defensa i assistència lletrada tant en via judicial com en l’administrativa prèvia.
  • Defensa de l’empresa en els procediments de conflicte que es plantegen pels treballadors o els sindicats davant els diferents òrgans competents.
  • Reclamacions davant la jurisdicció social en general, és a dir, totes aquelles altres que resultin de conflictes plantejats entre la empresa i els seus treballadors durant la vigència de la relació laboral o com a conseqüència d’aquesta.
 8. Seguretat Social i Incapacitats laborals
  • Subvencions i bonificacions a la contractació: informació i assessorament sobre les ajudes a la contractació previstes en la normativa de Seguretat Social aplicable tant en l’àmbit estatal com autonòmic.
  • Règims de Seguretat Social: assessorament sobre els règims de Seguretat Social aplicables a les diverses situacions que puguin donar-se en el si de l’empresa i anàlisi sobre la correcció del enquadrament efectuat.
  • Assessorament en matèria de cotització, amb indicació del tractament legal de cada un dels conceptes retributius existents en l’empresa.
  • Tramitació de recursos administratius i contenciosos davant actes de liquidació i / o infracció incoades per la Inspecció de Treball com a conseqüència d’incompliments comesos per l’empresa en matèria de Seguretat Social.
  • Elaboració de plans de pensions del sistema d’ocupació en l’àmbit empresarial.
  • Modificació de compromisos per pensions en l’àmbit de la negociació.
  • Articulació de compromisos per pensions mitjançant plans de pensions i / o contractes d’assegurança.
  • Assessorament en els instruments de previsió social en els casos de tancament d’empresa.
  • Determinació de l’existència de compromisos per pensions i assessorament sobre els instruments aptes per a la seva exteriorització.
  • Defensa jurídica a les reclamacions derivades de la previsió social empresarial.
 9. Accidents laborals
 10. Reclamacions de quantitat

Dret Civil

 1. Matèria contractual
  • Elaboració i redacció de contractes civils adaptats a les necessitats personals dels clients.
  • Incompliment de contractes. Retard en el pagament de les rendes, morosos …
  • Reclamacions de quantitat
  • Defensa dels consumidors
 2. Matrimonial (dret de família)
  • Separacions Matrimonials: de mutu acord i contencioses.
  • Separacions de Parelles de Fets.
  • Divorcis
  • Pensions compensatòries i d’aliments.
  • Mesures provisionals.
  • Guàrdia i custòdia dels fills.
  • Règim de visites.
 3. Personal
  • Processos d’incapacitació.
  • Tutela
  • Protecció del menor
 4. Successions
  • Testamentos
  • Herencias
 5. Arrendaments
  • Assessoria i redacció de contractes
  • Desnonament per falta de pagament
  • Subarrendament
  • Locals de negoci i traspàs
  • Danys produïts en els béns immobles arrendats
  • Llei de Propietat horitzontal
 6. Responsabilitat extracontractual
  • Accidents de trànsit
  • Lesions
  • Reclamació de danys i perjudicis per actes negligents.
 7. Responsabilitat Civil
  • Reclamacions en matèria de responsabilitat civil contractual
  • Defensa en matèria de responsabilitat civil contractual
 8. Hipotecari
  • Assessoria en matèria d’hipoteques: constitució, despeses que comporta, quantitats possibles de reclamar …
  • Procediment per executar l’acció hipotecària.
 9. Judicis executius
 10. Reclamacions de quantitat
 11. Jurisdicció voluntària

Dret Penal

A Sainz i Haro Advocats tenim advocats especialistes en Dret Penal, de manera que tindràs l’assessorament i defensa necessaris per als casos que així ho requereixin.

 • Accidents de trànsit i circulació
 • Alcoholèmies
 • Judicis de Faltes
 • Procediments Penals
 • Estafes
 • Robatoris i Furts
 • Danys a les persones
 • Assistència als detinguts
 • Delictes contra la salut pública

Dret Mercantil

 • Constitució de societats
 • Acords societaris
 • Transformacions societàries
 • Fusions societàries
 • Escissions societàries
 • Fallides i Suspensions de pagaments
 • Responsabilitat dels administradors
 • Elaboració i redacció de contractes
 • Efectes mercantils (lletres de canvi, xecs i pagarés)
 • Protecció de dades