+34 937 551 115

zona Clients

Avís Legal

Condicions generals

Les presents condicions generals regulen l'ús i accés a la pàgina web o servei d'Internet que Andrés Sainz Vidal i Bladimiro Haro Moreno, sota el nom comercial Sainz i Haro Advocats, amb domicili professional carrer La Riera, 25, Principal 2ª de Mataró (Barcelona) , Col·legiats en Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i de Mataró, posen a disposició dels usuaris a través de l'adreça www.sainzharo.com.

L'ús del lloc web per part de qualsevol usuari comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que consten permanentment exposats en el web, sota la versió publicada i vigent en cada moment. A aquest efecte es recomana a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions exposades a les pàgines web cada vegada que accedeixi a les mateixes, així com la necessitat de recarregar en cada moment els continguts que es trobin en la memòria cau de l'propi ordinador l'usuari a l' objecte de rebre una informació plenament actualitzada.
Tot això sense perjudici de les condicions específiques que regulin cada un dels productes i serveis la contractació resulti accessible a través de les pàgines web.

Objecte

El lloc web té per objecte principal informar sobre les activitats de l'despatx professional Sainz i Haro Advocats, els seus productes i serveis, facilitant la possibilitat d'obtenir un servei de correu electrònic a la xarxa internet i, per a aquells clients dels Serveis de Sainz i Haro Advocats a Distància de l'entitat, possibilitar la realització de consultes, transaccions i operativa diària a Sainz i Haro Advocats en general.

Condicions d'utilització per a l'usuari

L'usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe ia l'ordre públic, i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui atemptar contra el respecte a la dignitat humana i a el principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris, o la protecció de la joventut i de la infància. Així mateix queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, oa interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com, incomplir qualsevol requisit de connexió.
Sainz i Haro Advocats es reserva el dret a excloure l'usuari d'el servei sense previ avís, ia adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, a fi d'evitar les conductes i activitats indicades.

Propietat Intel·lectual o Industrial

S'adverteix expressament que tots els elements del lloc web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial. El contingut, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicatius, eines, pàgines, marques, noms comercials, logotips, i gràfics, inclòs el copyright, són propietat, han estat cedits o objecte de llicència, a favor de Sainz i Haro Advocats de manera que, l'autoria i el dret d'explotació en tots els seus termes i modalitats es troben protegits per les lleis mercantils i penals vigents, la infracció, a l'marge de les responsabilitats pecuniàries corresponents, constitueix una activitat il·lícita o delictiva.

Per tot això, l'usuari s'haurà d'abstenir d'efectuar la reproducció, adaptació, combinació o integració en altres aplicacions, arranjaments o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts accessibles a través d' la web, excepte autorització expressa de l'Sainz i Haro Advocats, i fins i tot en aquest cas, s'abstindrà d'efectuar-ho a través de procediments diferents dels especificats i previstos a través del propi web per als usuaris, qui en cap cas podran dur a terme cap descàrrega, impressió còpia, o trasllat de l'contingut a qualsevol suport, amb alteració o modificació dels continguts facilitats, de tal manera que, difereixi, ometi, afegeixi, modifiqui, o suposi contradicció amb relació als missatges o informacions exposades i subministrades a través del web, en la manera en què aquests consten en el sistema i els registres informàtics de l'Sainz i Haro Advocats.

Sainz i Haro Advocats no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol dret o propietat relacionats amb el mateix web, els serveis o els continguts.
Aquells llocs web que estableixin hiperenllaços ("hyperlinks") amb les pàgines de l'Sainz i Haro Advocats s'hauran d'abstenir de reproduir aquestes pàgines, així com d'associar directament l'enllaç amb relació a qualsevol altra pàgina del Portal diferent de la d'inici ("home page "). Igualment, s'hauran d'abstenir d'utilitzar signe distintiu, nom comercial, rètol, informacions o qualsevol altre contingut propi del Portal, llevat la indicació que formi part de l'propi enllaç ("link"). En cap cas es podrà donar a entendre ni declarar-se que Sainz & Haro Advocats ha autoritzat, intervé, assumeix, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina en la qual figuri l'hiperenllaç, ni tan sols que consenteix la pròpia inclusió d' aquest, llevat d'autorització expressa.

Política de Privacitat

L'usuari a través de les diferents àrees que formen part del lloc web pot visitar, obtenir informació, manejar una sèrie d'aplicatius o eines i contractar serveis. L'accés a l'servei específic de la zona Clients queda restringit als clients que hagin prèviament subscrit l'esmentada operativa amb Sainz i Haro Advocats i ostentin els elements d'identificació i claus necessaris a l'efecte. Aquests clients, prèvia identificació i sense necessitat de registrar les seves dades personals, podran dur a terme una gran quantitat d'operacions o adquisició de productes i serveis en temps real, de manera extraordinàriament senzilla.

Totes les dades que puguin ser facilitades pels usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat. Tant l'entitat responsable dels fitxers com els qui intervinguin en qualsevol fase de l'tractament i les entitats a qui els hagin estat comunicats, a l'empara de l'autorització conferida per l'usuari, es troben sotmesos a el més estricte secret professional, comprometent--expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries d'índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, ja a nivell extern com en el marc de la pròpia estructura i personal dependent, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, provinguin aquests de l'acció humana o de l'medi físic o natural. Així mateix es garanteix el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres, que compleixen els requisits i condicions d'integritat i seguretat establerts a la normativa en cada moment vigent.

Tot això i no obstant això, l'usuari ha de ser conscient i se li adverteix expressament que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Finalment s'adverteix a l'usuari que les pàgines web de Sainz & Haro Advocats poden facilitar l'accés mitjançant enllaços (links) a diferents llocs web corresponent a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes a Sainz i Haro Advocats. Amb això, Sainz i Haro Advocats no serà responsable amb relació a l'registre en aquests llocs webs de les dades personals per part de l'usuari.

Responsabilitat

Sainz i Haro Advocats no garanteix a l'usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió a la pàgina web i en el subministrament d'informació o qualsevol dels diferents serveis oferts a través d'aquest. En conseqüència, Sainz i Haro Advocats i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en cas que existeixin interrupcions de servei, demores, mal funcionament, i en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que escapen de l'control de Sainz i Haro advocats o els proveïdors, o provingui d'una actuació dolosa o culposa de l'usuari, o força major. Sainz i Haro Advocats tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat dels continguts facilitats a través del web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació s'ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no han de presumir en tot cas infal·libles, havent en el seu cas de ser contrastats amb altres fonts, previ adoptar qualsevol estat d'opinió o decisió per part de l'usuari. Quantes opinions, mesures, o actuacions d'inversió o de qualsevol altre tipus siguin adoptades per l'usuari, ho seran del seu exclusiu compte i risc.

Sainz i Haro Advocats no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l'usuari dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l'accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d'informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació a un usuari concret o en general.

Llevat que s'estableixi expressament el contrari en cada cas, Sainz i Haro Advocats no intervé, participa, ni assumeix cap garantia en relació amb els serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant hiperenllaços o marcs publicitaris.

Sainz i Haro Advocats no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguin causar-se als equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l'usuari a causa de la seva navegació pel lloc web o per qualsevol altres derivats de la seva navegació. L'usuari haurà d'observar totes les normes, condicions i mesures que s'especifiquen i determinen al mateix lloc web, sota l'apartat assenyalat corresponent a la "Seguretat".

× ¿Cómo podemos asesorarte?