+34 937 551 115

zona Clients

DRET LABORAL

servicios legales

Abogados laboralistas en mataró

En materia de Dret Laboral tenemos una amplia experiencia que te asegurará el asesoramiento necesario en todo tipo de casos que sucedan en tu empresa.

 

Nuestros abogados laboralistas en Mataró se encargan de velar por los derechos de los trabajadores y de asesorarlos en asuntos relacionados con el trabajo, como los despidos, los contratos, los salarios, y las prestaciones sociales.

 

 • Assessorament en relació amb la formalització de contractes de treball.
 • Modalitats i clàusules contractuals.
 • Condicions de treball.
 • Estructura salarial i retribucions: sistema de retribució variable.
 • Mobilitat geogràfica i funcional.
 • Modificacions substancials de les condicions de treball.
 • Jornada, vacances, etc.
 • Resolució de contractes laborals: adequació de la formalització de les extincions contractuals a distància de l'empresa i defensa jurídica en els processos judicials que es puguin plantejar davant la jurisdicció social.
 • Procediments de revisió de l'empresa en relació amb el compliment de les obligacions establertes en la normativa vigent en matèria laboral, de Seguretat Social i de prevenció de riscos laborals (auditories laborals).
 • Contractes laborals d'alta direcció: elaboració de pactes segons les necessitats de l'empresa.
 • Clàusules de blindatge i no competència, preveient els seus límits i viabilitat, d'acord amb la Llei i a l'entorn de mercat.
 • Cessament dels directius de la societat: cessament i extincions de contractes, procediments legals i pràctics, solucions i pactes.
 • Procediments d'acomiadament: defensa i assistència lletrada tant en via judicial com en l'administrativa prèvia.
 • Defensa de l'empresa en els procediments de conflicte col·lectiu que es plantegin pels treballadors o els sindicats davant els diferents òrgans competents.
 • Reclamacions davant la jurisdicció social en general, és a dir, totes aquelles altres que resultin de conflictes plantejats entre la empresa i els seus treballadors durant la vigència de la relació laboral o com a conseqüència de la mateixa.
 • Subvencions i bonificacions a la contractació: informació i assessorament sobre les ajudes a la contractació previstes a la normativa de Seguretat Social aplicable tant en l'àmbit estatal com autonòmic.
 • Règims de Seguretat Social: assessorament sobre els règims de Seguretat Social aplicables a les diverses situacions que es puguin donar en el si de l'empresa i anàlisi sobre la correcció de l'enquadrament efectuat.
 • Assessorament en matèria de cotització, amb indicació de l'tractament legal de cada un dels conceptes retributius existents a l'empresa.
 • Tramitació de recursos administratius i contenciosos davant actes de liquidació i/o infracció incoades per la Inspecció de Treball a conseqüència d'incompliments comesos per l'empresa en matèria de Seguretat Social.
 • Elaboració de plans de pensions de sistema d'ocupació en l'àmbit empresarial.
 • Modificació de compromisos per pensions en l'àmbit de la negociació col·lectiva.
 • Articulació de compromisos per pensions mitjançant plans de pensions i / o contractes d'assegurança.
 • Assessorament en els instruments de previsió social en els casos de tancament d'empresa.
 • Determinació de l'existència de compromisos per pensions i assessorament sobre els instruments aptes per a la seva exteriorització.
 • Defensa jurídica en les reclamacions derivades de la previsió social empresarial.

ALTRES SERVEIS

DRET CIVIL

Matèria contractual, elaboració i redacció de contractes civils adaptats a les necessitats personals dels clients, incompliment de contractes. Retard en el pagament de les rendes, morosos i més.

DRET PENAL

A Sainz i Haro Advocats tenim advocats especialistes en Dret Penal, amb el que tindràs l'assessorament i defensa necessaris per als casos que així ho requereixin.

DRET MERCANTIL

Constitució de societats, acords societaris, transformacions societàries i més.

no dubtis a escriure'ns

Ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible
julian-hochgesang-psGV5KhidlY-unsplash
× ¿Cómo podemos asesorarte?