+34 937 551 115

zona Clients

Tinc una Societat Civil. Què puc fer ara?

Tinc una Societat Civil. Què puc fer ara?

A partir del 2016, moltes societats civils han de deixar de tributar en el règim d’atribució de rendes i han de tributar per l’Impost sobre Societats. Concretament, aquest canvi afecta les societats civils que tinguin personalitat jurídica i objecte mercantil, sent la majoria d’elles.

Personalitat jurídica

Un dels criteris utilitzats per considerar que una societat civil té personalitat jurídica, era el fet d’estar inscrita al Registre Mercantil. Aquest criteri no és compartit ni pel Tribunal Suprem ni per la mateixa Agència Tributària, considerant en tots dos casos que tenen personalitat jurídica les societats civils que actuïn en nom propi, sent suficient el simple fet de demanar un CIF davant l’Agència Tributària.

Objecte mercantil

Es considera que tenen objecte mercantil les entitats que realitzen una activitat econòmica de producció, intercanvi o prestació de serveis per al mercat en un sector no exclòs de l’àmbit mercantil. Pel que queden excloses, de moment, les següents: activitats agrícoles, ramaderes, forestals, mineres o de caràcter professional.

Tributació

Fins 2015, la societat civil no havia de tributar pels rendiments que obtenia, sinó que s’atribuïen aquests rendiments als socis i eren aquests els que tributaven.

A partir del 2016, la societat comença a tributar per l’Impost sobre Societats, ja que no s’han d’atribuir les rendes als socis, sinó que s’haurà de calcular el resultat obtingut per la seva activitat en funció de la normativa comptable i tributar per ell com si es tractés d’una societat mercantil.

Els socis hauran de tributar només quan percebin retribucions d’aquesta societat, igual que passa amb els socis de societats mercantils. Pel que haurà de distingir-se els rendiments de la societat civil i els dels del soci.

IVA

Les societats civils que pel seu tipus d’activitat estiguessin incloses en el règim d’estimació directa simplificada o en recàrrec d’equivalència i el 2016 passin a ser contribuents de l’Impost sobre Societats ja no podran seguir acollides aquests règims, sinó que hauran d’aplicar el règim general.

Retribució dels socis treballadors

Quan un soci d’una societat civil amb una participació de com a mínim el 25% treballi en ella, estem davant d’una operació vinculada, per la qual cosa aquesta ha de ser valorada a preus de mercat.

Per a això es podran utilitzar paràmetres comparables interns o externs. Els paràmetres interns són els que trobem dins de l’empresa, com per exemple, en el cas d’existir o haver existit en el passat altres treballadors que exerceixin funcions similars, mentre que els externs podrien ser per exemple, el Conveni Col·lectiu d’aplicació.

Si es pretén abonar una retribució molt superior als paràmetres anteriors, haurà d’intentar justificar el motiu.

Quines opcions tenen les societats civils?

Una opció és seguir amb la Societat Civil amb el canvi de tributació que això comporta. Alternativament, hi ha un període transitori en el qual si s’adopta vàlidament l’acord de dissolució i liquidació la Societat dins dels primers sis mesos de 2016, i aquesta dissolució es produeix efectivament dins dels sis mesos següents a l’adopció d’aquest acord, es podran aplicar importants beneficis fiscals.

Que em convé fer?

No hi ha una opció que sigui vàlida per a totes les Societats Civils donat que cal estudiar cada cas de forma individualitzada per poder determinar l’opció més beneficiosa.

Per a això tenim un equip d’experts en la matèria per ajudar-los a prendre la decisió encertada amb garanties.

El millor consell

 

Per evitar mal de caps i estat tranquil sabent que compleixes amb la normativa vigent, el millor es deixar-se assessorar per un professional degudament qualificat i si a mes es tracta d’un Advocat Col·legiat serà garantia d’èxit el seu consell.

× ¿Cómo podemos asesorarte?